Showing the single result

آتشنشان های عزیزمان به علت حساسیت بسیار زیاد کاری که دارند می بایست از تجهیزات و لوازم ایمنی خاصی استفاده کنند. لباس آتشنشانی شرایط بسیار خاص و حساسی دارد که حتماً در طراحی و تولید باید آنها را در نظر گرفت.