Showing the single result

لباس داروسازی و آزمایشگاهی به این دلیل استفاده می شود چرا که در این محیط ها مواد آلوده با بدن افراد برخورد نکند و البته موادب همانند داروها درست می شوند که نباید حتی یک تار مو در آنها بریزند.

لباس داروسازی و آزمایشگاهی

لباس کار داروسازی و آزمایشگاهی

0تومان