لباس کار داروسازی و آزمایشگاهی

    0تومان

    انتخاب درست لباس آزمایشگاهی و داروسازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که یکی از حساس ترین کارهاست و ممکن است کار با مواد به افراد آسیب جبران نا\ذیری وارد نماید.