لباس کار پزشکی

    0تومان

    لباس کار پزشکی همانطور که از نام آن پیداست، ویژه محیط هایی است که پزشکان و پرستاران از آن استفاده کنند و می بایست با توجه به حیطه فعالیت افراد انتخاب شوند.