کله قندی ایمنی

    0تومان

    کله قندی ترافیکی که با نام مخروط ایمنی نیز شناخته می شود کاربرد های فراوانی در حوزه ایمنی جاده ها و معابر دارد.